Propozice MelCon Cup 2019


Přihlášky:
  1. Vyplněním online formuláře
  2. Na místě před startem závodu (bez upomínkového předmětu)
Pozor! - nebude-li platba za startovné převedena na účet pořadatele do 7 dnů od podání přihlášky, bude se brát tato přihláška jako neplatná.

Uzávěrka:

7. 9. 2019

po tomto datu se bude možné přihlásit pouze na místě v sobotu 14. 9. 2019 při prezentaci bez nároku na jídlo a upomínkový předmět

Kategorie MelCon Cup 2018

Ženy 18 - 29let

Ženy 30 +

Muži 18 - 29let

Muži 30 - 39 let

Muži 40 +

Startovné MelCon Cup 2018

zvýhodněné startovné do 24.7.2018 za 400,-CZK (včetně občerstvení v cíli) (připsání částky na účet musí být nejpozději 26.7)

Startovné 25.7. a 26.7. pro předem přihlášené přes formulář, s platbou na místě za 400,-CZK bez občerstvení v cíli.

Bankovní spojení:

CZK účet  

Variabilní symbol uvádějte své datum narození ve formátu den,měsíc,rok narození. (DDMMRRRR)

Do zprávy pro příjemce prosím uveďte své jméno a příjmení.

Startovné zahrnuje:

Zdravotní a pořadatelskou službu. Měření časů a zpracování výsledků, občerstvení v průběhu závodu, občerstvení v cíli, startovní číslo, startovní balíček, tombola

Prezentace: Areál Obří sud Javorník ( dolní parkoviště )

- pátek prodejna MC Bike 9:30 - 18:00
- sobota 28. 7. 2018 8.00 - 10:00 hod.

Start: sobota 28.7.2018 Areál Obří sud Javorník 10:30 hodin.

Vyhlášení vítězů: 28. 7. 2018 Areál Obří sud Javorník od 14:00

Pozor! Časový plán i vedení trasy může být aktuálně upraven. Případné změny budou s předstihem zveřejněny, nejpozději při registraci v místě závodu.

Každý účastník podpisem na přihlášce nebo odesláním on-line formuláře prohlašuje, že:

- si přečetl propozice (regule) tohoto závodu, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit,
- startuje na vlastní nebezpečí a riziko,
- je zdravotně způsobilý a k závodu je dostatečně pojištěn,
- bude se řídit pokyny pořadatele a pořadatelské služby.

Každý účastník podpisem na přihlášce nebo odesláním on-line formuláře bere na vědomí, že:

- závod se jede za plného silničního provozu,
- dává souhlas na dobu časově neomezenou a bez nároku na honorář se zveřejněním obrazového materiálu pořízeného v souvislosti se závodem, i když je na něm sám uveden a dále dává souhlas se zpracováním svých osobních dat pro potřeby tohoto závodu.

Každý účastník závodu je povinen:

- projet všemi kontrolami a dodržet trasu závodu,
- mít předepsaným způsobem upevněno startovní číslo.
- mít na hlavě plnou cyklistickou přilbu po celou dobu závodu (!!!),

Pořadatel se zavazuje, že osobní údaje závodníků neposkytne třetí osobě a zajistí jejich ochranu ve smyslu platných zákonů.
Pořadatel nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu trasy v případě nepředvídatelných okolností. Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu vyšší moci, nebo důvodu, který nevznikl ze strany pořadatele (např. živelná pohroma, epidemie), se startovné nevrací.

Kontakty:

email: info@mcbike.cz

Jakub Doškář +420 608 236 163

Jakub Bažant